Sexytime

Saturday Night Sexy: Zashia Santiago

blame it on Illy June 7, 2014

zashia-santiago
Twitter: @Zashias320 | IG: zashias320

Meet the sizzling Miami-bred model Zashia Santiago.

zashia-santiago_01 zashia-santiago_02 zashia-santiago_03 zashia-santiago_04 zashia-santiago_05 zashia-santiago_06 zashia-santiago_07 zashia-santiago_08 zashia-santiago_09 zashia-santiago_10 zashia-santiago_11 zashia-santiago_12 zashia-santiago_13 zashia-santiago_14 zashia-santiago_15 zashia-santiago_16 zashia-santiago_17

Photos courtesy of Kittrell Cage, Derick G, J. Rivera, Armond Scipione, & MJ Flix.

PREVIOUS: Saturday Night Sexy: Katherine Lucia